Phase diagrams of Tin
Sn Ag
Sn Al.... Sn Al at%.... Sn Al wt%
Sn Au.... Sn Au wt% (2)
Sn Bi
Sn Cd wt%
Sn Cl at%.... Sn Cl wt%
Sn Cs wt%
Sn Ga
Sn Ge
Sn In at%.... Sn In wt%
Sn La at%.... Sn La wt%
Sn_Na
Sn Pb_1.... Sn Pb_2
Sn Sb wt%
Sn Si
Sn V a%.... Sn V w%.... Sn V 99-100a%.... Sn V 99.6-100w%

SnO2_PbO

Go back to the periodic chart.